Paper-cut of Yi Ethnic Minority in Shiping County, Honghe

Paper-cut of Yi Ethnic Minority in Shiping County, Honghe  石屏县彝族剪纸

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1143.html