Si Tong Drum Dance in Zhangtong City

Si Tong Drum Dance in Zhangtong City  昭通市四筒鼓舞

http://www.ynich.cn/view-ml-11111-1125.html