Xichuan Town of Ninglang County in Lijiang

Chinese Name:宁蒗县西川乡
English Name: Xichuan Town of Ninglang County in Lijiang