Wuchalu Town of Mangshi City in Dehong Prefecture

Chinese Name:芒市五岔路乡
English Name: Wuchalu Town of Mangshi City in Dehong Prefecture