Xinzhuang Lisu and Dai Ethnic Town of Huaping County in Lijiang

Chinese Name:华坪县新庄傈僳族傣族乡
English Name: Xinzhuang Lisu and Dai Ethnic Town of Huaping County in Lijiang
Xinzhuang Lisu and Dai Ethnic Town of Huaping County in Lijiang