Xicha Kongjian Tea House in Dali

Xicha Kongjian Tea House in Dali 大理翕茶空间茶室