Lashi Town in Yulong County, Lijiang 

丽江玉龙县拉市乡 Lashi Town in Yulong County, Lijiang