Mucheng Yi and Lisu Ethnic Town in Longling County, Baoshan

龙陵县木城彝族傈僳族乡 Mucheng Yi and Lisu Ethnic Town in Longling County, Baoshan